Java

Java je objektno-orijentisani programski jezik te kao takav poštuje pravilo da se jedna klasa nalazi u jednom fajlu (osim unutrašnjih klasa). Izvorni kod se čuva u fajlovima sa nastavkom .java. Programi napisani u programskom jeziku Java se ne kompajliraju u mašinski kod, već se prevode u bajt-kod, i tako prevedeni fajlovi imaju nastavak .class. Da … More Java

Računarstvo

Računarstvo je nauka koja se bavi proučavanjem teoretskih osnova informacije i računanja, te njihovim implementacijama i primenama u računarskim sistemima. Računarstvo ima mnoga potpolja; neki naglašavaju računanje i specifične rezultate (kao što je računarska grafika), dok drugi naglašavaju svojstva računskih problema, (kao što je teorija kompleksnosti). Treći su usredsređeni na izazove u ostvarenju računanja. Na … More Računarstvo

Mašinski i asemblerski jezik

Mašinski jezik se sastoji od numeričkog koda za operacije koji određeni računar može direktno izvršiti. Taj kod je alfanumerička serija 0 i 1, ili binarni kod (bajt), koji se često pretvara u heksidecimalni kod (na bazi broja 16), radi lakše čitljivosti i modifikacije. Instrukcije mašinskih jezika obično koriste jedan broj bajtova za predstavljanje operacija, sabiranje na … More Mašinski i asemblerski jezik

Razvoj informacionih tehnologija

U ranim danima ljudske civilizacije, razvoj je bio moguć jedino kroz ljudski napor odnosno rad. Ljudska sposobnost za korišćenjeprirodnih resursa, dovela je do toga da se čovečanstvo razvija ne samo kroz svoj sopstveni napor i rad, već i kroz upotrebu dostupnih prirodnih resursa. Za klasičan primjer u ekonomiji obično se uzima zemljište kao pojam koji podrazumjeva prirodne … More Razvoj informacionih tehnologija